Kalendarium


Välkommen till


Östervikens

Samfällighets-

förening

Kalendarium


2020-08-29          Årsmöte kl 10.00 

                                 På grund av corona kommer mötet i år hållas på  midsommar-                                                 ängen. För att hålla nere antalet deltagare  är det 1 person / hushåll                                   som gäller.

                                 

D A G O R D N I N G


1.   Sammanträdets öppnande

2.   Årsmötets behöriga utlysande.

3.   Godkännande av dagordningen.

4.   Val av ordförande för stämman.

5.   Val av sekreterare för stämman.

6.   Val av justeringsmän och rösträknare.

7.    Styrelsens och revisorernas berättelse.

8.   Ansvarsfrihet för styrelsen.

9.   Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna.

  • Motion om grind in till området från styrelsen
  • Motion om korrigering av prislista för Slitageavgift från styrelsen

10.  Ersättning till styrelsen och revisorerna.

11.  Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

12.  Val av styrelse och styrelseordförande.

13.  Val av revisorer.

14.  Val av valberedning.

15.  Övriga frågor.

  • Städdagar 19/9 2020 och 8/5 2021 kl. 10.00 vid Österviken
  • Rapport från grannsamverkan

16.  Plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

    17.  Avslutning.